MATEŘSKÁ ŠKOLA ROHOV, HLAVNÍ 51 – příspěvková organizace

ROHOV 747 25

 

 

 

Š K O L N Í    Ř Á D

 

 

 

Údaje o škole:                                                          Mateřská škola Rohov – příspěvková organizace

Adresa:                                                                     Hlavní 51, 747 25 Rohov

Telefon:                                                                    553 761 357

E-mail:                                                                      skolka.rohov@centrum.cz      

Web:                                                                         www.ms-rohov.cz

Typ MŠ:                                                                   MŠ s celodenním provozem – jednotřídní

Stanovená kapacita:                                     25 dětí

Děti zapsané pro šk.rok 2014/2015             19 dětí

Provoz školy:                                                6.30 – 15.30hod.

Zřizovatel:                                                                 Obec Rohov

Statutární zástupce školy: ředitelka školy: Anna Nevřelová

 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ

 

Povinnosti:

 

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování  ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady 

e) dítě bude ohrožovat zdraví ostatních dětí

 

 

Práva:

 

·     Dostatečně být informován o prospívání dítěte, jeho pokrocích v učení

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  DÍTĚTE

 

Povinnosti dítěte:

 

 

Právo dítěte:

 

 

Tato práva a povinnosti dítěte jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte z roku 1989.Dítěti musí být poskytnuto vedení při výkonu jeho práv a povinností uznávaných touto úmluvou a v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi.

 

 

PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

Mateřská škola Rohov je jednotřídní škola standardního typu s celodenním provozem. Ve své práci preferuje osobnostní růst dítěte s uspokojením jeho potřeb a k získávání celoživotního učení a osvojování si základních morálních hodnot.

Dítě chápeme jako rovnocenného partnera.

 

Vzdělávací činnost zajišťují dvě pedagogické pracovnice

ředitelka: Anna Nevřelová

učitelka: Zuzana Ondrufová

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 – 15.30hodin.

Dítě můžete přivádět do 9°°hod., po této době se budova MŠ uzamyká.

 

 

Pokud dítě odchází před obědem, vyzvedávají si je rodiče do 11.45 hod., pokud dítě odchází po obědě vyzvedávají si je rodiče do 12.45hod.

Pokud dítě při poledním odpočinku do 30 minut neusne, nabídne mu učitelka náhradní činnost (kreslení, pracovní list, stavebnici).

Odpoledne se děti rozcházejí od 14°°hod.Na základě zmocnění mohou dítě z MŠ odvádět starší sourozenci nebo příbuzní – odpovědnost za dítě však přebírají rodiče.

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY LZE PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK OMEZIT NEBO PŘERUŠIT

 

Provoz MŠ v době letních prázdnin: omezení nebo přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a oznámí je rodičům nejméně dva měsíce předem, na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu MŠ zabezpečí ředitelka pobyt dítěte v jiné MŠ.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY          

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti při zápisu do mateřské školy ve věku od 3 do 6 let.

Pokud počet přihlášených dětí převyšuje kapacitu školy postupuje ředitelka podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Termín přijímacího řízení pro nadcházející školní rok stanoví ředitelka školy a zveřejní jej.

Nově přijaté dítě, pokud nenavštěvovalo žádnou školu, musí mít lékařské potvrzení.

Jestliže si rodiče chtějí ponechat dítě doma nebo dítě onemocní, je nutné tuto skutečnost nahlásit učitelce osobně nebo telefonicky a dítě z MŠ omluvit.

Po onemocnění dítěte infekční nemocí je nutné přinést lékařské potvrzení, že je dítě zdravé.   

 

 

 

STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE

 

Strava je do mateřské školy přivážena denně ze školní jídelny při ZŠ Sudice.

Přihlašování strávníků: vyplněním přihlášky ke stravování. Přihlášku vyplňuje zákonný zástupce.

Odhlašování: u učitelek v MŠ, které zajistí nahlášení vedoucí školní jídelny, den předem do 10.°°hod. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

V případě nemoci dítěte se strava vydává rodičům do přinesených jídlonosičů pouze první den! Další dny je nutno odhlásit! Nebo je možné stravu odebírat, ale za plnou cenu – tzn. včetně režijních a mzdových nákladů. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

Výše stravného:  MŠ 3-6 let:  př.    8,-                 MŠ 7 let:  př.   8,-

                                                ob.  17,-                                 ob. 21,-  

                            celkem:               25,-Kč             celkem:          29,-Kč

 

Způsob úhrady stravného: a) Hotově u vedoucí školní jídelny v Sudicích. Platí se začátkem měsíce (od 1. Do 10. Dne v měsíci) na daný měsíc. V dalším měsíci je odhlášená strava za minulý měsíc

                                                 odečtena.

                                               b) Trvalým příkazem z bankovního účtu. Vyúčtování je prováděno 2x ročně ( k 31.12. a k 30.6. daného roku)

                                                   Trvalý příkaz je nutné zadat nejpozději k 15. V měsíci – č.ú. 1850357369/08000, variabilní symbol – datum narození dítěte.

                                                   Na tyto částky: děti 3-6 let: pouze přesnídávka 200 Kč, přesnídávka + oběd 500 Kč, děti 7 let: pouze přesnídávka 200 Kč, přesnídávka + oběd 600Kč.

V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta. Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude strávník ze stravování vyloučen.

 

 

ZDRAVOTNÍ  PÉČE  A  BEZPEČNOST  DĚTÍ

 

!! Rodiče jsou zodpovědní za to, že přivádějí dítě do mateřské školy zdravé!!

V případě změn ve zdravotním stavu dítěte oznámí tuto skutečnost rodiče učitelce. Rodiče zodpovídají za čisté a bezpečné oblečení a obuv dítěte. Za bezpečnost dětí při pobytu v MŠ zodpovídá učitelka, která se řídí zákonem 561/2004 Sb.,vyhláškou č.14 o předškolním vzdělávání a předpisy BOZP v mateřské školy.V případě, že zákonný zástupce či jiná pověřená  osoba dítě do ukončení provozu v MŠ nevyzvedne, pedagogická pracovnice uvědomí místní policii a ta pomůže s předáním dítěte zákonným zástupcům či najde jiné řešení.

Dítě se nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění.

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky apod., jsou příznakem nemoci, i když dítě nemá teplotu. V tomto případě má pedagogický pracovník právo nepřijmout dítě do mateřské školy, nebo pokud bylo dítě již přijato a vyskytnou se takové příznaky, pedag.pracovnice bude kontaktovat rodiče a vyžadovat vyzvednutí dítěte.

Při výskytu vší jsou neprodleně informováni zák.zástupci. Zbavit děti vší je povinnost rodičů.

 

 

OCHRANA  PŘED  SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI  JEVY  A  PŘED  PROJEVY DISKRIMINACE, ŠIKANY  NEBO  NÁSILÍ

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí a šikany provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi v kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Dojde - li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zák. zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu. MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.

Zákonní zástupci dbají na to, aby jejich děti v době po ukončení provozu mateřské školy nepřelézaly oplocení školní zahrady a neničily její vybavení či nezpůsobovaly nepořádek.  

Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

 

 

 

 

ÚHRADA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Úplata za vzdělávání se v naší MŠ nevybírá.

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 

° Zákonní zástupci a zaměstnanci MŠ jsou povinni se řídit tímto školním řádem.

° Porušení tohoto řádu zákonnými zástupci může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

° Tento řád vstupuje v platnost 1. 9. 2016

 

 

 

 

V Rohově 1. 9. 2016                                                                                     Anna Nevřelová        

                                                                                                                          ředitelka školy