Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace, Hlavní 51, 747 25 Rohov

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

 

 

 

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinnosti předškolního vzdělávání, dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2018, nebo po odkladu školní docházky.

Dále se přijímají děti k celodenní docházce, jejichž místo trvalého pobytu je v obci Rohov.

V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí podle data narození od nejstaršího.

 

 

Při zápisu ve stanoveném termínu je třeba předložit:

 

-         Vyplněné formuláře, které si rodič vyzvedl před zápisem

-         Potvrzení lékaře o řádném očkování vašeho dítěte (nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním)

-         Rodný list dítěte

-         Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

 

 

 

 

Ředitel posoudí všechny žádosti a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí k docházce do mateřské školy vydá ředitel do 30-ti dnů od přijetí žádosti. Výsledky řízení u každého uchazeče budou oznámeny prostřednictvím seznamu všech uchazečů (pod registračním číslem) vyvěšeného po dobu 15 dnů na veřejně přístupném místě. Rozhodnutí

 o nepřijetí bude zasláno poštou doručením do vlastních rukou.

 

 

 

 

 

 

 

V Rohově 5.4.2018