MATEŘSKÁ  ŠKOLA   ROHOV

 

 

Rohov, Hlavní 51 – příspěvková organizace

 

 

Směrnice č. 1/08

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:                        Mateřská škola Rohov, Hlavní 51 – příspěvková organizace

 

Schválila:                   ředitelka školy – Anna Nevřelová

 

Účinnost:                   1.11.2014

 

Závaznost:                 směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Rohov

 

Informace podána:     Zákonným zástupcům dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

1.      Zápis do MŠ probíhá v květnu.Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.o zápisu je veřejnost informována prostřednictvím rozhlasu,  plakátů a www stránek školy.Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce do vlastních rukou do 30dnů po podání žádosti o přijetí.

Do MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé.

 

 

 

Kritéria přijetí:   - vyplnění přihlášky a vyjádření lékaře o povinném očkování

- děti posledního ročníku před zahájením povinné  školní docházky

- zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování

  doloženo potvrzením lékaře

 

 

 

Dále ředitel MŠ stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

 

2.      Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z těchto kritérií:

 

 

 

 

4.   Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka        

      mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rohově 1.11.2014                                                              Anna Nevřelová

                                                                                                  ředitelka MŠ