Školní vzdělávací program:

 

„ KDO  SI   HRAJE,   NEZLOBÍ“

 

 

·            Úvodní motto našeho Školního vzdělávacího programu vyjadřuje náš zcela jednoznačný záměr a cíl – hrou uspokojovat přirozené potřeby dítěte a rozvíjet jeho osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti. Snažíme se o to, aby na konci jeho předškolního období v rozsahu svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a poznatky, prožitky, zkušenosti, hodnoty a postoje pro další rozvoj a učení.

 

·            Dopřejeme dítěti zdravý rozvoj na základě prožitků a zkušeností, prostřednictvím činností tak, aby se cítilo spokojeně a v bezpečí. Chceme hravou formou probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat nové, i odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožníme dětem přemýšlet,  rozhodovat se a experimentovat, za své rozhodnutí také nést odpovědnost, rozvíjet tvůrčí schopnosti, fantazii, zájem a nadání.

 

·            Seznamujeme děti s pravidly slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat, umět komunikovat s dospělými, s kamarády, domluvit se mezi sebou.

 

·            Vedeme děti ke společnému vytváření pravidel ve školce.

 

·            Utváříme základy pro kulturu projevu, řeči a výslovnosti, rozšiřujeme a obohacujeme aktivní slovík dětí.

 

·            Zaměřujeme se na posilování úcty k rodině, rodičům, sourozencům, ke své vlastní kultuře, jazyku, tradicím.Vedeme děti k aktivní účasti na prožívání tradic, svátků a významných dnů.

 

·            Seznamujeme je s hodnotami jako je zdraví, život a životní prostředí, jeho ochrana a tvorba. Vedeme je k poznávání a pozorování přírody, k péči a starostlivosti o její živou a neživou část.

 

·            Vedeme děti k poznávání sama sebe, osvojení si dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a vytváření zdravých životních návyků a postojů, životosprávy, tělesné aktivity, sebeosluhy a samostatnosti.

 

 

V programu Začít spolu je prostor třídy a herny rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a k práci. Tyto jednotlivé části nazýváme CENTRA AKTIVIT.

Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center.

Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním.

Pracují v malých skupinkách, kde mohou spolu vzájemně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičit si vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci.

Pro dítě je hra stejně významná jako práce dospělého. Když dáváme dětem možnost hrát si, podporujeme v nich přirozený rozvoj schopnosti, dovednosti a učení v nejširším smyslu slova.

 

 

 

 

CENTRA AKTIVIT (CA)

 

·            DOMÁCNOST

·            ATELIÉR

·            KNIHY A PÍSMENA

·            DRAMATIKA

·            MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

·            KOSTKY

·            POKUSY A OBJEVY

·            HUDBA

 

CELOROČNÍ   INTEGROVANÉ   BLOKY

školní rok 2018/2019

 

Hlavním principem vzdělávacího programu je individuální přístup k dítěti a integrované vzdělávání v podobě tématických celků, při nichž se dětem nabízí určité téma z nejrůznějších úhlů pohledu. Děti předškolního věku vnímají skutečnost přes city a prožitky, tak si informace lépe zapamatují. Proto se hlavní metodou vzdělávání v MŠ stalo činností, prožitkové a situační učení.

 

 

ZÁŘÍ:                        „ NA  ZÁŘÍ  TĚŠILI  SE  SADAŘI“

ŘÍJEN:                      „ KDYŽ  NA  PODZIM  FOUKÁ  VÍTR“

LISTOPAD:                „ VŮNĚ  LESA  A  JEHLIČÍ“

PROSINEC:                „ CO  VŠECHNO  PATŘÍ  K  VÁNOCŮM“

LEDEN:                     „ CO  SE  DÁ  DĚLAT  V  ZIMĚ“

ÚNOR:                     „ MASOPUST“

BŘEZEN:                   „ JARNÍ  HRANÍ“

DUBEN:                    „ RADOST  NEJEN  NA  APRÍLA“

KVĚTEN:                   „ NA  LOUCE  JE  VELMI  ŽIVO“

ČERVEN:                   „ DNY  JAKO  MALOVANÉ“

 

 

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

 

V naší mateřské škole se zaměřujeme na podporu čtenářské gramotnosti dětí, ale také na propagaci literatury.

 

PŘÍPRAVA NA ČTENÍ, NASLOUCHÁNÍ, MLUVENÍ

·         Denně dětem předkládáme poslech čteného textu - rozvoj soustředěného vnímání a poslechu.

·          Práce s textem –přerušení četby: kladení ověřovacích otázek o porozumění textu, rekapitulace vlastními slovy, kontrola zapamatovaného děje, děti zkouší odhadnout, jak příběh dopadne, vymýšlí vlastní příběhy

·         četba k danému tématu, četba na pokračování, dětská knihovna

·         knihy na dosah dětí, možnost přinést oblíbenou knihu z domova

·         rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti

·         spolupráce s okolními knihovnami, kde se děti seznámí s funkcí a významem knihoven.

 

 

PŘÍPRAVA NA PSANÍ

·         rozvoj pravolevé a prostorové orientace, fixace pohybu zleva vpravo, koordinace zraku a pohybu, grafomotorická cvičení, uvolňovací cviky, správné uchopení tužky

·         seznamování s písmeny, učíme se podepsat, skládáme své jméno, pro vnímavé děti jsou připravené popisky různých předmětů ve třídě

·         správný úchop tužky

 

 

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 

·         manipulace s předměty, třídění a přiřazování, více x méně x stejně, prostorová orientace, labyrinty, konstruování podle plánu nebo návodu, rozpoznaní geometrických tvarů a prostorových těles, porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu;) poznat, co do skupiny nepatří

·         orientovat se v číselné řadě 1 - 6

·         vyslechnout a porozumět zadanému úkolu, umět se zeptat

 

 

ROZVOJ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

 

·         najít a zpracovávat informaci a umět ji použít, seznamování s počítačem, využití výukových programů vhodných pro předškolní věk, seznamování s internetem ,přiměřeně pochopit jeho možnosti, práce s encyklopedií, knihu a časopisy pro děti v dostupném dosahu

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

 

 

·        výchova k dopravní kázni je součástí všestranného harmonického rozvoje dítěte. Má svou roli i v předškolním věku. Našim úkolem a cílem je připravit děti na tuto složitou dopravní situaci a bezpečně zvládnout svou roli chodce a správné zásady dopravy

·        procvičování pozornosti a smyslů, rozvoj schopností a znalostí v dopravě

 

CÍLE DV:

-         Pozorovat při pobytu venku chování dospělých na ulici

-         Vést děti k poznatku, že chodník je určen pro chodce, vozovka pro ostatní účastníky silničního provozu

-         Seznámit děti s pojmem „cyklostezka“ a k čemu slouží

-         Vést děti k tomu, aby si nikdy nehrály na vozovce, uměly používat přechod pro chodce, řídit se světelným znamením, nevbíhat a nepřebíhat vozovku

-         Postupně poznávat dopravní značky, znát jejich význam a účel

-         Znát význam bezpečnostních složek a rozlišit jejich vozidla, symboly a sirény (lékař, hasič, policie)

-         Umět se orientovat v prostoru a okolí MŠ, znát cestu ze svého bydliště k MŠ

-         Pozorovat dopravní prostředky – jejich změny rychlosti, změna směru, zastavení

-         Umět rozlišovat dopravní prostředky určené k pracovním činnostem (bagr, jeřáb…)

-         Znát rozdíl mezi osobním a nákladním autem

-         Využívat těchto znalostí a dovedností při hrách v MŠ a při pobytu venku

-         Umět řešit různé dopravní situace a přemýšlet nad problémovými otázkami:

°   jak pomůžeš slepci nebo vozíčkářovi?

°  co může být na silnici nebezpečné?

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

 

Podzim    

·         tematické vycházky do přírody

·          sběr  přírodnin

·          vytvoření koutku živé přírody

·          pozorování a poznávání domácích zvířat

 

            Zima        

·        pokusy s vodou a lanem

·        výroba předmětů z odpadových materiálů ( plastové láhve, tetrapakové obaly, pet víčka)

·        krmení ptáků a lesních zvířat

 

Jaro            

·        barvení živých květin ve váze s barevnou vodou

·        pozorování přírodnin

·        klíčení semínek a rostlin 

·        pozorování hmyzu – včely, motýli, mravenci

 

Léto        

·          návštěva chovatelů zvířat

·         výlet do přírody spojený s tábornickými prvky

·         seznámení s kynologií

 

 

CO SE NAUČÍME :

 

·         neznečisťovat a chránit zelené plochy, které vytvářejí zdravý vzduch

·         šetřit papírem, pomalovat obě strany papíru, tak můžeme zabránit nadbytečnému kácení stromů

·         šetřit vodou, nenechávat otevřený kohoutek a používat jen tolik vody, kolik spotřebujeme

·         třídit odpad, řekneme o tom rodičům i kamarádům

·         mít rád přírodu a umět ji i sám chránit

·         vědět, že nejsme na naší planetě Zemi sami

·         rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat